Voľby a referendum

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Uverejnenie výsledkov volieb

výsledky – voľby do orgánov samosprávy obcí                             

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
– výkon trestu odňatia slobody,
– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín
 

 

  • Volebná kampaň
    Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (130,1 kB)
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (525,2 kB)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

zákon_č._180/2014

zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu predsedu samosprávneho kraja

zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie: obecbravacovo@bravacovo.sk

Voľby do NR SR v roku 2016

Ako sme volili – odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania

Informácie pre voliča

Hlasovanie

Hlasovací preukaz

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: luptakova@bravacovo.sk

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie hlasovacie preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie

Splnomocnenie

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR

Referendum

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda

Výsledky hlasovania

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

VÝSLEDKY VOLIEB

rozhodnutie_o_vyhlaseni_volieb_191-2014

Pre Vašu potrebu dávame do pozornosti webovú stránku MV SR ohľadom volieb do orgánov samosprávy obcí:

http://www.minv.sk/?volby-oso2014

Prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy  obcí 2014

prehľad termínov – komunálne voľby

oznámenie o počte obyvateľov

      Obecné zastupiteľstvo v Braväcove, uznesením č. 30/11/08/2014, určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Braväcove bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode pre celú obec.

      Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola menovaná Mgr. Mária Ľuptáková, Braväcovo 217,  tel. 048/6198132, 0902209195.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov -starosta

Zoznam zaregistrovaných  kandidátov – poslanci