Poplatok za odpad

Obec Braväcovo vyberá miestny poplatok za komunálne odpady na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v zmysle VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

Každú zmenu, ktorá u poplatníka nastane v priebehu roka, je poplatník povinný oznámiť správcovi poplatku (Obec Braväcovo) do 30 dní odo dňa, kedy skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti nastali.

Poplatok za komunálne odpady vyrubí správca poplatku rozhodnutím a zašle poplatníkovi opakovaným doručením doručenkou do vlastných rúk. V prípade, že poplatník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne  si rozhodnutie do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa poplatník o uložení nedozvedel. Úhradu miestneho poplatku za komunálne odpady môže poplatník poukázať viacerými spôsobmi, t.j. prevodom na účet, prostredníctvom poštovej poukážky alebo priamo v pokladni OcÚ, kde je potrebné predložiť rozhodnutie.

Zníženie alebo odpustenie poplatku:

V prípade, že poplatník sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Braväcovo viac ako 90 dní v zdaňovacom období, správca poplatku môže na základe žiadosti poplatníka doloženej príslušnými potvrdeniami v zmysle citovaného VZN poplatok vrátiť,  znížiť alebo odpustiť. Konkrétne podmienky a podklady na vrátenie, zníženie alebo odpustenie  poplatku určuje  § 24  cit. VZN.

Súvisiace predpisy: zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) a s použitím zákona  NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti – FO
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti – PO
Žiadosť o vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad

 

 

Platné VZN:

VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.01.2018

VZN č. 04/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do 31.12.2017

VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Braväcovo

VZN 19/2010 o podmienkach na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Braväcovo