Verejné obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk  podľa § 9 ods 9 zákona  č.  25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Braväcovo,  Braväcovo 196, 976 64  Braväcovo

Predmet zákazky:

vypracovanie projektu pre stavebné povolenie  – rekonštrukcia Materskej školy Braväcovo

Predpokladaná hodnota zákazky: 5100 € bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk podľa §  117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:
     Obec Braväcovo, Braväcovo 196, 976 64  Braväcovo

2. Predmet zákazky:
     Prídavné zariadenia k traktoru
     Predpokladaná hodnota zákazky: 48.967,00 € bez DPH    

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na preloženie cenovej ponuky
Návrh ceny k zákazke
Príloha č. 3 Čestné prehlásenie
Vymedzenie predmetu zákazky – minimálne technické parametre

 

 

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk podľa §  117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:
     Obec Braväcovo, Braväcovo 196, 976 64  Braväcovo

2. Predmet zákazky:
     Multifunkčné ihrisko 40×20 – stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie
     Predpokladaná hodnota zákazky: 123 873,33 bez DPH

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Návrh na plnenie cenovej ponuky

Príloha č.3 Čestné prehlásenie
PD- Braväcovo

 

 

 

Verejné obstarávanie

Prehľad o vykonaných verejných obstarávaniach 4/2012-6/2012

Prehľad o vykonaných verejných obstarávaniach 7/2012-9/2012

Prehľad o vykonaných verejných obstarávaniach 10/2012-12/2012

Prehľad o vykonaných verejných obstarávaniach 01/2013 – 03/2013

Prehľad o vykonaných verejných obstarávaniach 04/2013 – 06/2013

 

Predaj majetku