Knižnica

Zriaďovateľ:  Obec Braväcovo
Názov organizácie:  Obecná knižnica v Braväcove
Typ hospodárenia:  organizačná zložka obecného úradu
Predmet činnosti:  knižnično – informačné služby

 

Knižnica nemá právnu subjektivitu, teda nemá právo vystupovať v právnych vzťahoch.

Obecnú knižnicu v Braväcove tvorí jedno pracovisko.

Obec Podbrezová na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva nasledovný Štatút obecnej knižnice:

Štatút knižnice v Braväcove

 

OTVÁRACIE HODINY OBECNEJ KNIŽNICE

Braväcovo 195,  budova materskej školy

streda od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Knihovníčka: Elena Ľuptáková

 

Nové knihy v obecnej knižnici :   

Nové knihy v roku 2017 zakúpené aj s podporou Fondu na podporu umenia

Nové knihy v roku 2016 zakúpené aj s podporou Fondu na podporu umenia

Nové knihy v roku 2015

Nové knihy v roku 2014

Nové knihy v roku 2013

Nové knihy v roku 2012

Nové knihy v roku 2011

Nové knihy v roku 2010

Nové knihy v roku 2009