Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Braväcovo

Sídlo: Braväcovo 196, 976 64  Braväcovo

IČO: 00313301

DIČ: 2021223050

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Brezno

Číslo účtu: 2000892001/5600

IBAN SK61 5600 0000 0020 0089 2001

BIC kód banky KOMASK2X

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Baliak, starosta obce

e-mail: obecbravacovo@bravacovo.sk

Telefón: +421 048/6198132

Obec Braväcovo je verejným obstarávateľom podľa § 7,  ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Predaj a nájom majetku obce