Platné VZN

VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 02/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského stravovania

VZN č. 02/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017

VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Braväcovo

VZN 01/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny  rok 2016

VZN 03/2014 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015

VZN 7/2009 o opatrovateľskej službe

VZN 19/2010 o podmienkach na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Braväcovo

VZN 21/2010 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu Obce Braväcovo

VZN 22/2010 o verejných kultúrnych podujatiach

Doplnok VZN o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu

VZN 01/2012 o dočasnom užívaní kultúrno-spoločenského areálu v prírode

VZN 4/2012

VZN 5/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

VZN 6/2012 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013

VZN 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN 5/2013 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2014

VZN 01/2014 o poplatkoch vyberaných na území obce

VZN 02/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN 13/2003 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní

Iné

Zásady odmeňovania poslancov OZ Braväcovo

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Braväcovo