Evidencia obyvateľov

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má
rodinu, rodičova, byt alebo zamestnanie.

Potrebné doklady:

Vlastník rodinného domu (bytu)

 • list vlastníctva domu (bytu), použiteľný na právne úkony
 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • oznámenie o uzavretí manželstva
 • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca rodinného domu (bytu):

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • súhlas vlastníka s listom vlastníctva domu / bytu (LV použiteľný na právne úkony)

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

 

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte pre občana na vlastnú žiadosť:

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie.

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 5,- €

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 • občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na prechodný pobyt
 • rodný list
 • list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chcete prihlásiť na prechodný pobyt
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na prechodný pobyt

Na prechodný pobyt sa prihlasujete na určitú dobu od – do najviac však na 5 rokov. Prechodný pobyt končí dňom, dokedy bol pobyt povolený.

 

Odhlásenie pobytu

Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

 

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu zruší záznam o trvalom pobyte:

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. (Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu).

Potrebné doklady:

 • Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
 • List vlastníctva budovy alebo jej časti (použiteľný na právne úkony)
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
 • Doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
 • Právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
 • Skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
 • Dohodu o ukončení nájmu

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

 

KONTAKT:

Obecný úrad Braväcovo – Evidencia obyvateľstva
tel. č.: 048/6198 132
e-mail.: obecbravacovo@bravacovo.sk