Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce

 

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení ).
Obecné zastupiteľstvo  dňa 08.09.2016 zvolilo na svojom zasadnutí
za hlavnú kontrolórku obce Braväcovo  Ing. Bc. Máriu Pohančaníkovú .